مهدی اخوان ثالث

لحظه دیدار

لحظه دیدار نزدیک است 
باز من دیوانه ام، مستم 
باز می لرزد، دلم، دستم 
باز گویی در جهان دیگری هستم 

مشاهده ادامه مطلب